MODUULI 2: EDELLYTYKSET TOIMIA YDINVOIMA-ALALLA


Moduulin tarkoitus ja kohderyhmä

Moduulin tarkoituksena on antaa ydinvoimalaitosprojekteihin toimittajaksi tähyävän yrityksen edustajalle kokonaiskuva ydinvoima-alan erityispiirteistä, jotka yritykselle saattavat tulla vastaan alalla toimiessa. Moduuli tukee valmistautumista ydinvoima-alan auditointeihin. 

Oman toiminnan kypsyystaso ja kehityskohteet osio soveltuu ydinvoima-alalle pyrkievien yritysten lisäksi muille "vaativille markkinoille" kuten offshore, öljy ja kaasu tai tieteelliset projektit tähtääville yrityksille.

Moduuli koostuu useammasta eri kurssista, jotka näet esittelyineen alla listattuna.


Tämän kurssin tavoitteena on, että osallistuja saa käsityksen ydinvoima-alalla yrityksille tyypillisesti asetetuista järjestelmävaatimuksista. Kurssissa esitetään viranomaisen asettamat vaatimukset ydinvoima-alalle. Kurssissa esitetään normaalit teollisuuden standardit, normit, koodit ja direktiivit, jotka ydinvoima-alalla pätevät ydinvoimaspesifisten standardien lisäksi.

Kurssin läpikäymiseen tulisi varata aikaa 15 minuutin verran.

Kytke kaiutin tai kuulokkeet ennen kurssin aloittamista.

KURSSILLE

Mitä turvallisuuskulttuuri on, mitä käsite tarkoittaa ydinvoima-alalla? Mistä käsite on peräisin? Mitä erityishaasteita rakentamisvaihe asettaa turvallisuuskulttuurille? Miten alihankkijoiden tulisi ottaa ydinvoima-alan erityisvaatimukset ja turvallisuuskulttuuri huomioon omassa toiminnassaan?


Tämä verkkokurssi vastaa muun muassa näihin kysymyksiin.

KURSSILLE

Kurssikokonaisuuden 1. osassa -Johtamisjärjestelmä ja laadunhallinan ISO-standardeja- käsitellään organisaation johtamisjärjestelmän ja laadunhallinnan piirteitä ydinalan toimituksissa ISO 9000 ja ISO 10000 ‐standardiperheen opastuksien pohjalta. 

Ensimmäisen osan läpikäymiseen tulisi varata 25 minuuttia.

Annathan palautetta kurssin päätyttyä. Palautteenantoon kuluu 5 minuuttia.

Kytke kaiutin tai kuulokkeet ennen kurssin aloittamista.

KURSSILLE

________________________________________________________________________________

Kurssikokonaisuuden 2. osassa -Johtamisjärjestelmä ja laadunhallinnan YVL-vaatimuksia- käsitellään organisaation johtamisjärjestelmän ja laadunhallinnan piirteitä ydinalan toimituksissa Säteilyturvakeskuksen eli STUKin ydinturvallisuusohjeen eli YVL‐ohjeen A.3 Ydinlaitoksen johtamisjärjestelmä pohjalta.

Toisen osan läpikäymiseen tulisi varata 30 minuuttia.

KURSSILLE

________________________________________________________________________________

LISÄTIETOA KURSSEISTA JA SUORITUSSUOSITUKSET

Itsearvioinnin tuloksena yritys saa kokonaiskuvan organisaationsa suorituskyvystä ja johtamisjärjestelmänsä kypsyystasosta. Tästä on hyötyä varsinkin silloin, kun yritys pyrkii ”vaativien markkinoiden” toimittajaksi ja ryhtyy kehittämään kyvykkyystasoaan vastaamaan k.o. markkinoiden vaatimustasoa. Tällaisia ”vaativia markkinoita” ovat esimerkiksi offshore, öljy ja kaasu, tieteelliset projektit tai ydinvoima-ala.


KURSSILLE 

Itsearviointityökalusta on tietoa saatavilla myös osoitteesta: www.finnuclear.fi/esiauditointi